A few of the bikes staged to start El Tour De Tucson